Политика за подаване на сигнали за нарушения на Веракомп ЕООД

Настоящата политика има за цел да действа на изключително прозрачна основа. Дружеството желае да бъде наясно със евентуалните значителни нарушения и да ги отстранява възможно най-бързо. Всички оплаквания или притеснения относно счетоводството, по правни въпроси, във връзка с измами или неспазване на правила и изисквания могат да бъдат разгледани чрез настоящата политика.

Настоящата политика няма за цел да замени съобщаването на притеснения, въпроси или проблеми от страна на служители или трети страни на ръководството, отговорните лица по надзора, експертните по етични въпроси или отдел „Човешки ресурси“. Това е допълнителен канал за комуникация, който може да се използва за докладване на значими проблеми.

Проблеми, които могат да бъдат докладвани

Служителите се насърчават незабавно да докладват:

умишлена грешка, измама, небрежност при изготвянето, прегледа или одита на който и да е от Финансовите отчети на Дружеството или при записването на Финансовата документация на Дружеството;

умишлени случаи на неспазване на фирмените политики или приложимите закони;

всякакви установени измамни дейности (банкови измами, пране на пари, измамна информация, подадена на ръководството, измамно използване на права за достъп и др.);

нарушения на Законите за борба с корупцията (FCPA, „Loi Sapin 2“, Закона за борба с подкупите на Обединеното кралство или подобни закони) и нарушения на Етичния кодекс (например корупция, дискриминация, тормоз и др.);

Други теми или притеснения не трябва да се споделят с помощта на този комуникационен канал, а да се адресират към ръководителите или отдел „Човешките ресурси“.

 

Третите страни се насърчават незабавно да докладват:

 

умишлени случаи на неспазване на приложимите закони;

всякакви установени измамни дейности (банкови измами, пране на пари и др.);

нарушения на Законите за борба с корупцията (FCPA, Sapin2, Закона за борба с подкупите на Обединеното кралство или подобни закони) и нарушения на Етичния кодекс.

Подаване на оплаквания

Оплакванията могат да се подават поверително и при желание – анонимно – до пълната степен, разрешена от закона във Вашата местна юрисдикция:

По имейл на ниво група от предприятия на адрес Ethicspoint@exclusive-group.com;

Чрез стандартна поща на адрес Exclusive France Holding – Group General Counsel – 20 quai du point du jour – 92 100 Boulogne-Billancourt – Франция.

Анонимността на лицето, подаващо анонимно оплакване, ще бъде запазена във възможно най-голяма степен и съгласно изискванията на закона.

Оплакванията ще бъдат обработвани поверително.

Подадените оплаквания трябва да включват ясно описание на фактите или притесненията, името на юридическото лице и евентуално да предоставят информация за източниците на информация, последиците и въздействията. Сигналите, които включват непроверими факти, незначителни факти или които са извън обхвата на настоящата политика, ще бъдат изтривани незабавно.

Анонимните сигнали ще бъдат разглеждани само ако описаните факти са предоставени с достатъчно подробности.

Разглеждане на оплакванията

Получените оплаквания ще бъдат регистрирани в единен доклад, предоставен на разположение от получателя на оплакването. Датата на оплакването, описание, подателят, ако не е анонимен, състояние на разследването и заключенията ще бъдат отбелязани в доклада.

 

Отдел „Управление на риска и съответствие“ ще отговаря за координиране на обработката на оплакванията и може незабавно да докладва за важните елементи на Комитета по риска. Доклад за тримесечието ще бъде изпращан до Комитета по риска и ще съдържа получените оплаквания и актуализации за още неприключени разследвания. Достъпът до докладите за трети страни ще бъде по преценка на Комитета по риска.

Когато е уместно, оплакванията могат да бъдат прехвърлени на съответното лице или отдел, за да бъдат разгледани, освен ако оплакването не е свързано с това конкретно лице или отдел. Оплакванията ще бъдат анонимизирани, преди да бъдат прехвърлени вътрешно. Поверителността ще бъде запазена във възможно най-голяма степен.

Ако физически лица са обект на оплакването, те ще бъдат информирани за провежданото разглеждане по сигнала след започване на първоначалните разследвания (за да се избегне изчезването на доказателства или данни). Това има за цел да осигури на лицата правото да възразят срещу разглеждането на случая по основателна причина (например невярно обвинение или клеветническо твърдение).

Анонимните сигнали ще бъдат маркирани като такива в комуникацията, осъществявана по време на свързаното разследване.

Трябва да се предприемат бързи и подобаващи коригиращи действия (включително дисциплинарни мерки, стигащи до прекратяване на трудовото правоотношение), определени от Комитета по риска и в зависимост от естеството и тежестта на поведението или обстоятелствата.

Забраняват се всякакви репресивни действия, заплахи, ответни действия или отмъщение по какъвто и да е начин срещу което и да е лице, което добросъвестно е подало оплакване или е съобщило за притеснение, или срещу което и да е лице, което съдейства в каквото и да е разследване или процес във връзка с такова оплакване или притеснение. Служителите, които считат, че са били подложени на такива репресивни действия, заплахи, ответни действия или отмъщение, могат да повдигнат случая пред Главния правен консултант.

От друга страна, всякакви недобросъвестно подадени оплаквания могат да доведат до дисциплинарни действия срещу подателя.

Комуникациите и документите, свързани със сигнали, които не са довели до дисциплинарни или правни действия, ще бъдат изтривани или архивирани, след като бъдат анонимизирани, в рамките на два месеца след приключване на случая. Случаите, водещи до по-нататъшни дисциплинарни или правни действия, ще бъдат архивирани съгласно законовите изисквания.

X