Промоция Red Hat и Веракомп

Промоция Red Hat и Веракомп

Red Hat и Веракомп ЕООД предоставят уникална възможност на своите партньори!

За всяка нова сделка, идентифицирана, регистрирана и успешно продадена в периода 1.10.2020 г. до 31.12.2020 г.,  на стойност над 10 000 Евро НЕТ към Веракомп ЕООД, печелите персонална награда от 1000 Евро.

Правила на Игра с награди „Спечели с Red Hat и Веракомп“ организирана от „Веракомп“ ЕООД

I. Организатор на Играта

1.1. „Веракомп“ ЕООД с ЕИК 204226739, наричано по-нататък “Организаторът“ или „Дружеството“, организира Игра с награди „Спечели с Red Hat и Веракомп” (наричана по-долу „Играта“) за промотиране на продукти на Red Hat (“Red Hat”).

1.2. Настоящите Правила на Игра с награди „Спечели с Red Hat и Веракомп” („Правилата“) са публикувани на корпоративния уебсайт на „Веракомп“ ЕООД: www.veracomp.bg и са достъпни за целия период на провеждане на Играта.

1.3. Организаторът има едностранно и неотменимо право да променя срока или да прекрати Играта по всяко време, както и да променя Правилата, като уведоми за промените чрез оповестяване им на сайта: www.veracomp.bg. В гореописаните случаи на Участниците не се дължат каквато и да е компенсации и/или обезщетения.

II. Участници в Играта

2.1. Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица: 1) които имат трудовоправни отношения с Дружества, одобрени от Red Hat и участващи в дистрибуторската мрежа на Организатора („Оторизирани Партньори”), към момента на подаване на участие в Играта и подаване на Поръчката; 2) чиято длъжностна характеристика и отношения с работодателя – Оторизиран Партньор позволяват да промотират и да предлагат на крайни клиенти продуктите на Red Hat.

2.2. Участниците декларират и гарантират, че 1) участието им в Играта и свързаните с това действия не нарушават каквито и да е техни задължения към трети лица; 2) са информирали за участието си в Играта работодателя си – Оторизиран Партньор; 3) участието им в Играта и свързаните с това действия не противоречат на трудовите им задължения, както и на вътрешните правила и политики, и преките нареждания на Оторизираните Партньори, с които имат трудовоправни отношения; 4) при участие в Играта и извършване на действия във връзка с нея ще предоставят верни и пълни данни за себе си, за Поръчката, продуктите на Red Hat и крайните клиенти, съответно при промяна ще ги актуализират незабавно.

2.3. В Играта нямат право на участие служители на Дружеството, както и служители на Оторизирани Партньори, които не отговарят на условията по т.2.2 от Правилата.

2.4. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила, като Организаторът има право да изключи от участие в Играта Участник, без да му дължи Награда, компенсация или обезщетение, за който се установи, че:

  • не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила;
  • е предоставил неверни, неточни или непълни данни, а в случай на промяна не ги е актулизирал своевременно;
  • е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин Организатора, Оторизирания Партньор на който е служител, крайния клиент на продуктите на Red Hat, Правилата или резултатите от Играта, за да получи Награда по измамен или друг незаконен начин;
  • е нарушил, която и да е от гаранциите и декларациите, описани в т.2.2.

III. Период на Играта

3.1. Играта ще се проведе в периода от 01.10.2020 г. до 31.12.2020 г. Поръчки, изпратени на имейла на Организатора, описан в т. 4.3, преди началния и след крайния срок на периода на действие няма да бъдат вземани предвид при определяне на печелившите Участници и няма да са валидни по отношение на Играта.

3.2. Валидни Поръчки, изпратени на имейла на Организатора, описан в т. 4.4, в периода на Играта
ще бъдат вземани предвид при определяне на печелившите Участници, независимо кога са разгледани и одобрени от Организатора и Оторизирания Партньор, съответно независимо кога Организаторът е издадал фактура по реда на т. 4.2.

3.3. След изтичане на посочения в т. 3.1. период, освен ако Организаторът не е определил друго съгласно т. 1.3., Играта приключва и няма да бъдат определяни печеливши Участници и да бъдат изплащани Награди.

IV. Предмет и Механизъм на Играта

4.1. Участието в Играта се осъщестява от Участници, отговарящи на условията, поставени с тези Правила, в периода по т. 3.1 по-горе.

4.2. Условията за участие в Играта и спечелване на Награда са следните: За да бъде определен за печеливш Участникът следва да отправи към Организатора единична Поръчка за продукти на Red Hat на стойност равна на или по-голяма от EUR 10,000 (десет хиляди евро) без включен данък добавена стойност („ДДС“). Поръчката трябва да е валидна, като отговаря на условията по т. 4.3. и да е одобрена от Оторизирания Партньор и от Организатора, а последният да е издал фактура за въпросните продукти и сума на Оторизирания Партньор, който да я е приел без възражения.

4.3. За да е валидна и да се взема предвид при определяне на печеливш Участник, Поръчката, описана в т. 4.2, трябва да е: 1) изпратена на следният имейл office@veracomp.bg и greta.gyuleva@veracomp.bg на Организатора в периода на действие на Играта; 2) за краен клиент и продукти на Red Hat, които са обект на нова сделка. За да се считам за нова сделката, то тя трябва да е регистрирана (т.е. да е изпратена конкретна информация индивидуализираща типа продукти и крайния клиент) или да е изпратено искане за оферта ( индивидуализиращо типа продукти и крайния клиент) от Участника и/или Оторизирания Партньор към Организатора и/или Red Hat след 01.10.2020 г.. В случай че сделката е както регистрирана, така и има изпратно искане за оферта, при определяне дали тя е нова се взема по-ранно настъпилото събитие; 3) уникална и да не се дублира с друга Поръчка, за която вече има издадена фактура от Организатора. В допълнение, за да е валидна Поръчката трябва да съдържа актуална, пълна, точна и отговаряща на истината информация, както и да съдържа следните елементи:

  1. Посочване на крайния клиент и точния/те продукт/и на Red Hat предмет на Поръчката;
  2. Посочване на трите именаи данни за контакт на Участника подал Поръчката;
  3. Изрично писмено съгласие на Участника, подал Поръчката с настоящите Правила.

4.4. В случай че Поръчка не отговаря на описаните в настоящия Раздел условия тя не е валидна, като не се взема предвид при определяне на печеливш Участник и не е годно основание за спечелване на Награда.

V. Награда

5.1. При изпълнение на условията, описани в Раздел IV и по-конкретно при изпращане от страна на Участник на единична валидна Поръчка на продукти на RedHat, които са предмет на нова сделка, на стойност равна на или по-голяма от EUR 10,000 (десет хиляди евро) без ДДС, за която има издадена фактура от Организатора на Оторизирания Партньор, чийто служител е Участникът, въпросният Участник се обявява за печеливш и има право да получи парична Награда в брутен размер от EUR 1,111.11 (хиляда сто и единадесет евро и единадесет евроцента ), платими от Организатора по начина описан в т.5.2.

5.2. Съгласно чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) получените парични Награди от настоящата Игра се облагат с данък в размер на 10 % (десет процента ) от стойността на Наградата. В тази връзка Организаторът ще внесе за сметка на печелившия Участник дължимия от него данък в размер на EUR 111.11 (сто и единадесет евро и единадесет евроцента), а Участникът ще получи нетна сума в размер на EUR 1,000 (хиляда евро).Спазването на приложимото данъчно законодателство по отношение на получената Награда е е личен ангажимент на Участника, като последният е длъжен да спазва сроковете и реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

5.3. При изпълнение на условията, описани в т. 5.1., Участниците могат да печелят неограничен брой Награди в периода на Играта.

5.4. Всички печеливши Участници ще бъдат уведомявани за спечелените Награди със съобщение до имейла, от който са изпратили Поръчката, или по друг начин на контактите, посочени в Поръчката от представител на Организатора. В 3-дневен срок от уведомяването им по предходното изречение печелившите Участници са длъжни да предоставят на Организатора на имейла посочен в т. 4.3, следната актуална, точна и вярна информация: ЕГН и IBAN на банкова сметка.

5.5. Наградата се изплаща на печелившия Участник в 30-дневен срок от изпълнение на условията, описани в т. 5.1. и само след получаване на информацията по т. 5.4.. Наградата се изплаща на печелившия Участник на посочената от него банкова сметка.

5.6. Организаторът не отговаря при невъзможност Наградата да бъде предоставена поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения, или, в случай че Участникът не предостави в срок информацията по т. 5.4. или тя е неактуална, непълна или неточна.

5.7. Участието в Играта е изцяло доброволно като всеки Участник има право по всяко време да заяви отказа си за участие в Играта. В този случай той губи правото да продължи участието си в Играта, както и да получи спечелена Награда.

VI. Обработка на личните данни

6.1. С участието си в Играта Участниците се съгласяват и предоставят следните техни лични данни, които ще бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на провеждане и администриране на Играта, както и осъществяване на контакт по повод участието в Играта и връчването на Наградата: имена, ЕГН, IBAN на банкова сметка, данни за контакт и т.н. В допълнение на посочените в предходното изречение цели, при обявяване на Участник за спечелил Награда, личните данни на Участниците ще бъдат предоставени на съответните държавни органи по приходите за целите на деклариране на облагаемия доход на Участниците.

6.2. Личните данни на Участниците, ще бъдат съхранявани по реда, изискванията и в сроковете на приложимото законодателство.

6.3. Организаторът обработва предоставените от Участниците лични данни на основание чл. 6, ал.1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Текст от значение за ЕИП) (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор).

6.4. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Участниците при спазване на утвърдената от Организатора Политика за поверителност, повече информация за която може да намерите тук.

6.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на администриране на Играта и връчване на Наградите или в случаите, когато това е предвидено в закон. Във връзка с администрирането на Играта, потвърждение на конкретна Поръчка и издадена във връзка с нея фактура, Организаторът може да сподели предоставената във връзка с участието в Играта информация за Участника или част от нея със съответния Оторизирани партньор – работодател на Участника.

6.6. Всеки Участник има право да оттегли съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му в Играта и Участникът няма да има право на по-нататъшно участие в Играта и на получаване на Награда.

6.7. Всякакви въпроси относно обработването на личните данни за целите на участието в Играта, Участниците могат да отправят до Длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора на имейл: office@veracomp.bg.
6.8. В случай че някой от Участниците не е удовлетворен от начина, по който се обработват личните му данни, предоставени за целите на участието в Играта, той има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин: Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Телефон: 02/91-53-518, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

VII. Права и отговорности

7.1. Организаторът не носи отговорност, в случай на прекратяване на Играта, изключване на Участник и/или неизплащане на Награда настъпило поради обстоятелства представляващи непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства, както и в описаните в настоящите Правила случаи.

7.2. Органзиторът не носи отговорност и не изплаща Наградата, в случай че: 1) Участникът е предоставил грешни, непълни или неактуални данни в Поръчката или не ги е актуализирал своевременно при последваща промяна; 2) Участникът не предостави в срок данните описани в т.5.4. или те са грешни, непълни или неактуални 3) Участникът е дал неверни декларациите и гаранции посочени в т. 2.2, или ги е нарушил впоследствие; 4) Не се е съгласил или не спазва Правилата.

7.3. Участникът носи отговорност и ще обезщети Организатора, в случай че последният понесе вреди по повод или във връзка с действия на Участника нарушаващи настоящите Правила.

VIII. Общи разпоредби

8.1. Организаторът изменя настоящите Правила съгласно т. 1.3, като публикува на уебсайта си veracomp.bg актуалната тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

Настоящите Правила влизат в сила от на 01.10.2020 г.